Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις ανάγκες του Ταμείου Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/05/2021

Προυπολογισμός:

1.500,00€