Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια πολυκαρβονικών φύλλων για δημοτικές στάσεις λεωφορείων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/03/2022

Προυπολογισμός:

351,00 €