Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/12/2020

Προυπολογισμός:

5.996,25 €