Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια toner και drum unit για εκτυπωτή της Δ/νσης ΚΕΠ Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/11/2020

Προυπολογισμός:

503,10 €