Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια τριπλότυπων αυτογραφικών μπλοκ διατακτικών προμηθειών και υπηρεσιών»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/07/2021

Προυπολογισμός:

468,00 €