Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/04/2022

Προυπολογισμός:

30.178,19 €