Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Υγειονομικού Εξοπλισμού για το Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/01/2021

Προυπολογισμός:

31.729,73 €