ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ. ΧΙΟΥ

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 374/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ4ΒΞΩΗΝ-ΝΑΓ), που εγκρίθηκε με την αριθ. 35476/19-06-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΤΗΒΟΡ1Ι-2ΨΔ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την πυρασφάλεια του νησιού, συνολικού αριθμού δέκα εννέα(19) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ Φυλάκων (πυροπροστασίας)

10

ΥΕ Νυκτοφυλάκων (πυροπροστασίας)

8

ΔΕ Οδηγός Βυτιοφόρου Οχήματος

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Για τον κλάδο ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, (Φυλάκων), δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997). Θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.

Για τον κλάδο ΔΕ Οδηγών Βυτιοφόρου απαιτούνται:

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.

  1. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση των παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
  2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
  3. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) από 25 Ιουνίου 2018 έως και 30 Ιουνίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Χίου

Εμμανουήλ Βουρνούς

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ