Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με μηνιαία πάγια αντιμισθία στο Δήμο Χίου

Ο Δήμος Χίου ανακοίνωσε με δημοσίευσή του σε ημερήσια εφημερίδα της Χίου στις 17/04/2015 την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με μηνιαία πάγια αντιμισθία ύστερα από την υπ αριθ.533/2012 απόφαση Δ.Σ και την υπ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/38/22293π.ε./06-03-2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1της αριθ.33/2006 ΠΥΣ.

Η Συγκροτηθείσα Επιτροπή αρμόδια για την επιλογή του δικηγόρου με μηνιαία πάγια αντιμισθία, μετά τη συνεδρίαση της 22ας Απριλίου 2015, επιβεβαίωσε την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων η οποία αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης στην Εφημερίδα, δηλαδή στις 18-04-2015 και λήγει στις 18-05-2015, ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00πμ έως 15:00μμ, από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χίου. Αρμόδιος κ. Στρουμπάκης Ιωάννης, Δημοκρατίας 6, τηλ :22713-50816.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2 ΤΚ 82100 Χίος.

 

Από το Γραφείο Τύπου