Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ με ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

Στοιχεία Προκήρυξης