Πρόσληψη πυροφυλάκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού.

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 395/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Ρ40ΩΗΝ-004), που εγκρίθηκε με την αριθ. 44606/22-6-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΤΣΤΟΡ1Ι-ΕΑΦ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Φυλάκων (πυροπροστασίας) 10
ΥΕ Νυκτοφυλάκων (πυροπροστασίας) 9
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να προσκομίσουν βεβαίωση οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 έως και τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016.

Ο Δήμαρχος Χίου

Εμμανουήλ Βουρνούς