Πρόσθετες διευκρινήσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Δήμου Χίου»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της διακήρυξης το οποίο αναφέρεται στο ότι οι προμηθευτές «υποχρεούνται να δηλώσουν το εργοστάσιο που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά το οποίο πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO» διευκρινίζουμε ότι, όσο αφορά την προσκόμιση του Πιστοποιητικού ISOγια τα εργοστάσια κατασκευής των υλικών γίνονται δεκτά είτε στην ελληνική είτε σε ξένη γλώσσα για λόγους συντόμευσης της διαδικασίας σύνταξης των Τεχνικών Προσφορών σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση προκύψει.

 

Εκ του Τμήματος  Προμηθειών & Αποθήκης