Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Untitled 1

 

Σας ενημερώνουμε ότι, ξεκίνησε η δεύτερη (Β΄) φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169), η οποία αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τους σε αυτό.

 Οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169) μέχρι και την 19η/03/2019 μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e – mail), στον Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ της μόνιμης κατοικίας τους ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε αυτήν, τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό (άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”) και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο  με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».

Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ, πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Κατηγορίες αίτησης

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία από τις κατηγορίες στην οποία ανήκει η προς καταχώρηση αίτηση. Ενδεικτικά οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι αιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. O λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου
 2. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου, το οποίο ζει
 3. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα
 4. Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους
 5. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ι. Ναού, ΟΤΑ, Αστυνομικού Τμήματος κ.α.)

Δικαιολογητικά αίτησης

 

Ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας αίτησης και πριν την οριστική υποβολή της, ο χρήστης, καλείται να εισάγει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προκύπτουν από την κατηγορία αίτησης που επέλεξε. Τα δικαιολογητικά αυτά φαίνονται στο επάνω αριστερά μέρος της φόρμας καταχώρησης και η εισαγωγή τους είναι δυνατή από το tab «Δικαιολογητικά».

Πιο αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία αίτησης είναι τα παρακάτω:

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία αίτησης

 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5

Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)

Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων (Παράρτημα IV της ΚΥΑ Β΄5022)

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

 

 

 

 

Αντίγραφο Επίσημου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους 2018.

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ»

(Ν. 4563/2018, Α΄ 169)

 

 

                                                          

 1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας που εκπέμπονται από το δίκτυο της εταιρίας DIGEA είναι οι ακόλουθοι: ALPHA, ANT1, OPEN BEYOND, Μακεδονία TV, ΣΚΑΪ & STAR. Για την εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ (ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ HD και ΒΟΥΛΗ) από το δίκτυο της εταιρίας DIGEA στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, ισχύει η ρύθμιση του άρθρου 5, παρ. 3 του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169), σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να μεταφέρει το τηλεοπτικό της σήμα στην είσοδο του πομπού του κεραιοσυστήματος που θα εγκατασταθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των δικαιούχων του έργου στους ως άνω τηλεοπτικούς σταθμούς της.
 2. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας που εκπέμπονται από το δίκτυο της εταιρίας DIGEA, ανάλογα με την Περιφερειακή Ζώνη (Π.Ζ.) στην οποία ανήκει η Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στην οποία διαμένετε, επισκεφθείτε τον ιστόποτο: https://www.digea.gr/234/category/42/Tileoptikoistathmoi/el/el.
 3. Ο χρόνος δωρεάν πρόσβασης στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας ξεκινά από την ημερομηνία λειτουργίας του επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη.
 4. O εξοπλισμός που χορηγείται δωρεάν είναι: α) ο(οι) ψηφιακός(οί) αναμεταδότης(ες), καλωδίωση και ο υπόλοιπος απαραίτητος εξοπλισμός καθώς και τα συνοδευτικά εξαρτήματά του για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αναμεταδότη επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και β) ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής και τα συνοδευτικά εξαρτήματά του (τηλεχειριστήριο, καλωδίωση κ.α) για τους δικαιούχους που τον έχουν ανάγκη και αιτήθηκαν την χορήγησή του. Το συνολικό κόστος χορήγησης του ως άνω εξοπλισμού καλύπτεται από τη δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων του έργου.
 5. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο εντός της εκάστοτε Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ). Υπεύθυνος για την ανεύρεση και την εξασφάλιση του κατάλληλου χώρου είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Δήμος, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης του εξοπλισμού καλύπτεται από τη δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων του έργου.
 6. Η συντήρηση του εξοπλισμού δεν αφορά στον ψηφιακό αποκωδικοποιητή και στα συνοδευτικά του εξαρτήματα. Στη συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας του εξοπλισμού (π.χ. ηλετροδότηση, φύλαξη του ψηφιακού αναμεταδότη κ.α.), τα οποία βαρύνουν τον αρμόδιο Δήμο.
 7. Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από τη διάθεση των κατάλληλων υποδομών στην εταιρία από τον αρμόδιο Δήμο και την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ψηφιακού αναμεταδότη.
 8. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας που διατίθενται στην πλατφόρμα της COSMOTE TV είναι οι ακόλουθοι: Action 24, Αιγαίο TV, a.Epsilon, Atlas TV, Βεργίνα TV, CRETA TV, Star Κεντρικής Ελλάδας, ΕΝΑ Channel, EXTRA CHANNEL, 4 Ε, Κρήτη Νέα Τηλεόραση, Κρήτη TV. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω λίστα δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε εμπορικές συμφωνίες της εταιρίας.
 9. Ο χρόνος δωρεάν πρόσβασης στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας ξεκινά από την ημερομηνία εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού στην κύρια και μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
 10. H εταιρία COSMOTE TV προσφέρει στους δικαιούχους του έργου δωρεάν πρόσβαση, για δύο (2) έτη, στο συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι COSMOTE History.
 11. O εξοπλισμός που χορηγείται δωρεάν είναι: α) δορυφορικός αποκωδικοποιητής, β) δορυφορική κεραία, γ) κάρτα πρόσβασης, δ) τηλεχειριστήριο και ε) λοιπά συνοδευτικά εξαρτήματα (μεταλλάκτης συχνοτήτων LNB, καλωδίωση, βάση στήριξης δορυφορικής κεραίας κ.α.). Το συνολικό κόστος χορήγησης του ως άνω εξοπλισμού καλύπτεται από τη δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων του έργου.
 12. Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού πραγματοποιείται στην κύρια και μόνιμη κατοικία του δικαιούχου από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της COSMOTE TV.
 13. Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στους δικαιούχους και η ενεργοποίηση των υπηρεσιών του έργου από την COSMOTE TV εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την 1η/02/2019.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Α/Α

Οικισμός

Δημοτική Ενότητα

Δήμος

Περιφερειακή Ενότητα

3120

Κέραμος,η

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3121

Κηπουριαί,αι

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3122

Κοσμάδος,ο

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3123

Κουρούνια,τα

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3124

Λεπτόποδα,τα

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3125

Πισπιλούντα,η

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3126

Άγιος Ιωάννης,ο

ΙΩΝΙΑΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3127

Λιλικάς,ο

ΙΩΝΙΑΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3128

Δελφίνι,το

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3129

Βέσσα,η

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3130

Δότια,τα

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3131

Εμπορειός,ο

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3132

Καρύντα,η

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3133

Κώμη,η

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3134

Λιμένας,ο

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3135

Μερικούντα,η

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3136

Τραχύλια,τα

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3137

Αγρελωπός,ο

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3138

Αίπος,ο

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3139

Ανάβατος,ο

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3140

Λαγκάδα,η

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3141

Νέα Μονή,η

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

3142

Παντουκιός,ο

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β΄

433

Αγιάσματα,τα (Τ.Κ.Κεράμου)

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

434

Αγιάσματα,τα (Τ.Κ.Λεπτοπόδων)

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

435

Αφροδίσια,τα

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

436

Μελανιός,ο

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

437

Χάλανδρα,τα

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

438

Καταρράκτης,ο

ΙΩΝΙΑΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

439

Καρδάμυλα,τα

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

440

Μάρμαρον,το

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

441

Πιτυούς,η

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

442

Αρμόλια,τα

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

443

Ελάτα,η

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

444

Συκιάδα,η

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ