Πρόταση για διεκδίκηση του έργου: “Στηρίζοντας την απασχόληση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου”

 Κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Χίου και μετά από συντονισμένες ενέργειες μεταξύ άλλων οχτώ (8) φορέων (εκτός του Δήμου Χίου) υποβλήθηκε πρόταση για τη διεκδίκηση του έργου το έργο «Στηρίζοντας την απασχόληση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

          Αντικείμενο του έργου, που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια διαγωνιστικής διαδικασίας, αποτελεί η υποστήριξη 100 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου και ανήκουν αποδεδειγμένα σε  ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και ΑμΕΑ. 

           Οι επιλεγείσες ομάδες στόχου θεωρούνται ευάλωτες, εξαιτίας των χαμηλών προσόντων τους, που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και στην ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

          Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί κυρίως στην υποστήριξη, σε προσωπικό επίπεδο, των ωφελουμένων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, μέσω συνδυασμού δράσεων, όπως: 

  •      Ίδρυση 30 νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτόμα μικρο-επιχειρηματικότητα 
  •      Ίδρυση 3 επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας από 20 ωφελούμενους
  •      Κάλυψη 35 θέσεων μισθωτής εργασίας  
  •      Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 15 ωφελούμενους, μέσω συμβάσεων μαθητείας με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

          Τέλος, στόχος του έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και αγοράς, σχετικά με την ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

          Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προβλέπονται αλληλένδετες δράσεις, μεταξύ των οποίων, Μελέτες, Δικτύωση, Ενέργειες Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης, Συντονισμός και Διαχείριση, Κατάρτιση/Επιμόρφωση, Πληροφόρηση/Συμβουλευτική/Υποστήριξη.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 500 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Χιώτικη Συνεργασία»  στην οποία συμμετέχουν ισότιμα εννέα φορείς (Δήμος Χίου, Προμηθευτική ΑΕ ΟΤΑ, ΕΤΑΧ ΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Χίου, ΕΟΑΕΝ, Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ,  ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ και δυο ΚΕΚ) με επικεφαλής την Προμηθευτική ΑΕ ΟΤΑ. 

          Η σύμπραξη έχει ήδη συσταθεί, παίρνοντας την μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, και μετά από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού της Συμβουλίου, επικεφαλής του οποίου τέθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, είναι έτοιμη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο, γεγονός που θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των δράσεων του έργου.

          Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση των πολιτών της Χίου, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Δήμος Χίου, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χίου,  ανέλαβε νέα πρωτοβουλία και σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς και την υποβοήθηση ιδιωτικού τοπικού γραφείου συμβούλων, έχει ήδη υποβάλλει άλλη πρόταση για την ενίσχυση επιπλέον 100 ανέργων, που αυτή τη φορά θα αφορούν νέους έως 35 ετών και νέους επιστήμονες, άνεργες γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους και αγρότες.  Η πρόταση που υποβλήθηκε στις 16 Μάη και βρίσκεται ήδη σε στάδιο αξιολόγησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αναμένεται, με την έγκρισή της, να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στο έργο που αφορά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και συνολικά, τα δυο έργα, να δώσουν ισχυρή ώθηση στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή μας.

 

Από το γραφείο τύπου