Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσωτης ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανων των επιχορηγούμενων φορέων» (Β΄ 2009)