Συντήρηση και μεταφορά κλιματιστικών μηχανημάτων 2016

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και μεταφορά κλιματιστικών μηχανημάτων 2016» προϋπολογισμού 4.600,00 € με ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνουν εργασίες σε κλιματιστικά μηχανήματα σε διάφορες υπηρεσίες του δήμου και θα αφορούν συντηρήσεις και μεταφορές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εν ισχύ άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1η ειδικότητας ή τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών, ή αρχιτεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (ΠΔ.1/13) ή εργοδηγού ψυκτικών εγκαταστάσεων (ΠΔ1/13), ή μηχανολόγου μηχανικού ΠΕ, ή μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ, ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ, ή βεβαίωση αναγγελίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων για ΤΕ ηλεκτρολόγους.

Την ανωτέρω αναφερόμενη άδεια (σε αντίγραφο), μαζί με την σφραγισμένη οικονομική τους προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα καταθέσουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Γραφείο Νο 5 (πρωτόκολλο), Οινοπίωνος 1, μέχρι την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00π.μ. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν ενώπιον της επόμενης Οικονομικής Επιτροπής (μετά την 8/8/2016).

Συντήρηση Κλιματιστικών 2016
Προσφορά Συντήρησης Κλιματιστικών 2016
Ανακοίνωση Κλιματιστικών 2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/08/2016
και ώρα: 12.00 π.μ.

Προυπολογισμός:

4600€