Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Χίου για το σχολικό 2020-2021

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/09/2020
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

111.690,37 ευρώ