Σίτιση Μαθητών Μουσικού σχολείου Χίου για το σχολικό έτος 2016-2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/08/2016

Προυπολογισμός:

69.918,33 ευρώ
και ώρα: 10:00 έως 10:30πμ