Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Χίου για το σχολικό έτος 2017-2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/09/2017

Προυπολογισμός:

59.970,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ