Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Xίου για το σχολικό έτος 2019- 2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/09/2019
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

112.008,64 ευρώ