Σίτιση Μαθητών του Μουσικού σχολείου Χίου για το σχολικό έτος 2018-2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/09/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

96.266,72 ευρώ