«Σίτιση Μουσικού σχολείου 2019» για την κάλυψη της σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με αρ. Διακήρυξης 32020/29-8-2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/10/2019

Προυπολογισμός:

23.347,12 €