Στεγανοποίηση πυροσβεστικών δεξαμενών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/07/2024

Προυπολογισμός:

11.989,86