Συμμετοχή του Δήμου Χίου στη δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για τη σχολική χρονιά 2021-2022, σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 9033/16-07-2021 (ΑΔΑ: 93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ),της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπ