Σύναψη Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Στοιχεία Προκήρυξης