Συνάψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών με ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστή κινηματογραφικής μηχανής

Στοιχεία Προκήρυξης