ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ TOY ΠΡΩΗΝ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης