Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016