Σύνταξη τευχών Δημοσίων Διαγωνισμών ανάθεσης μελετών

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα για τυχόν ανάρτηση διευκρινίσεων και ανακοινώσεων σχετικά με το διαγωνισμό.

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στη σελ. 6 του τεύχους της διακήρυξης είχε γραφτεί λάθος τίτλος. Έχει αναρτηθεί η σωστή διακήρυξη

  • ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο (οι) ανάδοχος; που θα προκύψει από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν θα μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση της/ των μελέτης/ των στην επόμενη φάση – διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών – λόγω ασυμβίβαστου.

 

 

  • ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην σελ 6 της διακήρυξης στο άρθρο 3.3 (β) έχει γραφτεί εκ παραδρομής η απαίτηση φακέλου «τεχνικής προσφοράς» ενώ δεν απαιτείται. Έχει αναρτηθεί η διακήρυξη με την παραπάνω διόρθωση (σελ 6). 

 

perilipsi_17.pdf
siggrafi_ypoxreoseon.pdf
fakelos_simvasis.pdf
TEYD_7.doc
diakirixi_fix.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης