Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/07/2024

Προυπολογισμός:

34.599,83 ευρώ
Σχόλια: ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι σχετικοί χάρτες βρίσκονται στη διαδρομή: https://mindiggsis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/n_vorrias_chios_gov_gr/EoDa8ISSlj1Epaw8bz6eNIoBdPAS1qonwQZrG9a5cHCXmA?e=rdRTaz

Συνημμένα Αρχεία

1.Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΚΗΜΔΗΣ

2. Μελέτη

3.Υπεύθυνη Δήλωση Ασφαλιστικοί φορείς

4.Υπεύθυνη Δήλωση για Ποινικό

5.Υπεύθυνη δήλωση για προσωπικά δεδομένα

6.Υπεύθυνη Δήλωση Έλαβα Γνώση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι σχετικοί χάρτες βρίσκονται στη διαδρομή: https://mindiggsis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/n_vorrias_chios_gov_gr/EoDa8ISSlj1Epaw8bz6eNIoBdPAS1qonwQZrG9a5cHCXmA?e=rdRTaz