Συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/10/2017
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

4.000,00 €