Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/03/2018
και ώρα: έως 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

1.999,53 ευρώ