Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης