Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/08/2019

Προυπολογισμός:

4.034,16