Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/11/2018
και ώρα: έως 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

870,00 ευρώ