Συντήρηση ραδιοδικτύου και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/09/2021

Προυπολογισμός:

11920