Τεχνικό δελτίο για το πρώτο τμήμα του Περιφερειακού δρόμου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι υποβλήθηκε σήμερα, 15 Ιουνίου 2016, Τεχνικό Δελτίο για την ολοκλήρωση του 1ου Τμήματος του Περιφερειακού δρόμου, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014–2020, μετά από την πρόσκληση με α/α 1292 της Διαχειριστικής Αρχής, που εκδόθηκε στις 18 Μαΐου 2016.

Το έργο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007–2013, αλλά λόγω του μεγέθους του μεταφέρεται με τη μορφή έργου–γέφυρας στη νέα προγραμματική περίοδο για να ολοκληρωθεί.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που πρόκειται να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι 5.382.881,23 €, με επιλέξιμη δαπάνη 5.371.681,23 € και μη επιλέξιμη 11.200,00 €.

Στο έργο περιλαμβάνονται, τόσο η κυρίως εργολαβία, όσο και συνοδά έργα που αφορούν στη διευθέτηση δικτύων στην περιοχή του έργου.

Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την τροποποίηση των μελετών του έργου, μετά από τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των περιοίκων.