Θέματα που συζητήθηκαν στην Οιοκονομική Επιτροπή του Δήμου

Χίος 27/11/2013

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α) Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δορυφορικού απορριμματοφόρου χωρητικότητας 4 κ.μ.». Ο διαγωνισμός αυτός για την επιλογή αναδόχου κρίθηκε για δεύτερη φορά άγονος, γι’ αυτό το λόγο η Οικονομική Επιτροπή θα παραπέμψει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω διαπραγμάτευσης, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Β) Διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο «Προετοιμασία του φακέλου για την εκπόνηση μελέτης ανάσχεσης διάβρωσης ακτών περιοχής Αγίας Ερμιόνης και Καταρράκτη», προϋπολογισμού 6.571,98€ με ΦΠΑ. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του παραπάνω έργου και, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της διάβρωσης, προτείνεται η απευθείας ανάθεση της προετοιμασίας φακέλου έργου σε ιδιώτη.

Από το γραφείο τύπου