Δελτίο Τύπου Θεομηνίας 26/01/15 – Αφορά τις Επιχειρήσεις

Ο Δήμος Χίου, έπειτα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί μας, καλεί τους δημότες που έχουν υποστεί ζημιές σε χώρους πρώτης κατοικίας, να προσέρχονται στα κατά τόπον ΚΕΠ προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα για την καταγραφή των ζημιών.
Οι αιτήσεις των ανωτέρω θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί, προκειμένου στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο.
Προς διευκόλυνση των αιτούντων γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (όπου θα αναφέρονται οι ζημιές)
3. Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικό 2014, ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)
4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής (από το βιβλίο συμβάντων)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22713 50055 (κα. Κωστάλα Δέσποινα).

Από το Γραφείο Τύπου