Τήρηση κανονισμού Καθαριότητας

Το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκαν αλλεπάλληλες παραβάσεις του υφιστάμενου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου σχετιζόμενες με ρίψεις μπαζών και άλλων άχρηστων υλικών σε containers και κάδους συλλογής οικιακών απορριμμάτων με συνέπεια την πρόκληση ζημιών και την παρακώλυση του έργου της αποκομιδής από την Υπηρεσία μας. Πέραν της προφανούς υποχρέωσης των πολιτών για την τήρηση του κανονισμού και την προστασία της δημοτικής περιουσίας οι συγκεκριμένες παραβάσεις επισύρουν επιβολή προστίμων και άλλων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η τήρηση του κανονισμού καθαριότητας σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας , την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική εικόνα του Δήμου μας δε συνιστά απλά υποχρέωση αλλά δικαίωμα των συμπολιτών μας το οποίο και οφείλουμε απαρέγκλιτα να προστατεύσουμε.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας @ Ανακύκλωσης

Γεώργιος Μπελέγρης