Απόφαση Δ.Σ. 276 – Τροποποίηση κανονισμού Καθαριότητας