Τροποποίηση της αριθ. 688/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου