Τροποποίηση της αριθ. 295/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου