Βελτίωση και συμπλήρωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κώμης, Τ.Κ. Καλαμωτής Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης