Βελτίωση Οδοποιίας Δ.Ε. Ομηρούπολης 2022

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/01/2023
και ώρα: 10:00

Προυπολογισμός:

84727,44