Βελτίωση οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ Νότιας Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/08/2016

Προυπολογισμός:

16500