Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Χορήγηση δικαιώματος υλοτόμησης του ξυλώδους όγκου από τα δημοτικά δάση

Μετά από την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται στους μόνιμους κάτοικους των οικισμών, στις δημοτικές η τοπικές κοινότητες, όπου υπάρχουν δημόσια ή μη δάση και δασικές εκτάσεις, να υλοτομούν ή να συλλέγουν μέσα από αυτά κάθε είδους δασικών δέντρων και θάμνων, καθώς και από υπολείμματα υλοτομιών:
α) που προέρχονται από ξερά, σάπια, κουφαλερά και γενικώς άχρηστα στις τέχνες, όρθια ή κατακείμενα ή με επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια κλίση, μέχρι του ποσού των πέντε (5) χωρικών κυβικών μέτρων (χ.κ.μ.) και ξερών κώνων, δαδιού και φρύγανων μέχρι του ποσού των εκατό (100) κιλών κατ’ έτος για κάθε οικογένεια, όταν προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή τους χρήση.
β) που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων (διανοίξεις δρόμων, ζωνών πυρασφάλειας, καθαρισμούς παρόδιων ζωνών και προληπτικής απομάκρυνσης βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας, ανεμοθλασίες κλπ), όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κάλυψη ατομικών – οικιακών αναγκών των υλοτομούντων, και μέχρι του ποσού των πέντε (5) χ.κ.μ. ανά ενδιαφερόμενο και με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από σχετικές μελέτες έργων ή αποφάσεις εκτάκτων καρπώσεων.
γ) που προκύπτουν σαν προϊόντα από τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων από κορμούς και κλαδιά που έχουν παρασυρθεί από το νερό.
δ) που προκύπτουν σαν προϊόντα λόγω απομάκρυνσης του καμένου ξυλώδους όγκου από εκτάσεις που έχουν καεί καθώς και από υπολείμματα υλοτομιών καμένων δένδρων, όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κάλυψη ατομικών – οικιακών αναγκών των υλοτομούντων, και μέχρι του ποσού των δέκα (10) χ.κ.μ. ανά ενδιαφερόμενο και με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από σχετικές μελέτες έργων ή αποφάσεις εκτάκτων καρπώσεων.
Ο Δήμος Χίου, ως δασοκτήμονας, στις περιπτώσεις των δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων, πρέπει να χορηγήσει την άδεια απόληψης των δασικών προϊόντων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στη συνέχεια αυτές θα υποβληθούν στη Δ/νση Δασών Χίου, με ομαδική κατάσταση μαζί με την άδεια απόληψης δασικών προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση που αφορά καυσόξυλα που προκύπτουν σαν προϊόντα εξαιτίας απομάκρυνσης του καμένου ξυλώδους όγκου, καθώς και από υπολείμματα υλοτομιών καμένων δέντρων και μέχρι του ποσού των δέκα (10) χ.κ.μ. ανά ενδιαφερόμενο η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στη Δ/νση Δασών είναι έως 15/12/2016 .
Τέλος, σημειώνεται, ότι η διαθεσιμότητα απολήψιμου ξυλώδους όγκου δεν είναι καταγεγραμμένη και γνωστή και επομένως η δυνατότητα ικανοποίησης όλων των αιτημάτων, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί.