Χορτοκοπές σε Κοινόχρηστους Χώρους Κεντρικής Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης