Χορτοκοπές σε Κοινόχρηστους Χώρους Νότιας Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης