Χρωματισμοί Δημοτικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων”, ως υπεργολαβία του έργου “Έργο Αυτεπιστασία Βόρειας Χίου 2015”

Στοιχεία Προκήρυξης